قیمت ایسوزو

قیمت های روز محصولات ایسوزو

 

 

نام

مدل

قیمت روز

 

کامیونت ایسوزو 5تن  

NKR

2,450,000,000 ریال 

کامیونت 5/2 تن(محصول جدید)

NMR

————–

کامیونت ایسوزو 6 تن

NPR75K

2,800,000,000 ریال

کمپرسی ایسوزو 6 تن

NPR75K

2,580,000,000 ریال

کامیونت ایسوزو 8 تن

NPR75M

3,000,000,000 ریال 

کامیون ایسوزو 18 تن 

FVR

5,540,000,000 ریال 

کمپرسی ایسوزو 18 تن 

FVR

5,580,000,000 ریال 

کامیون باری26 تن ایسوزو FVZ

6,280,000,000 ریال 

کمپرسی 26 تن ایسوزو  

FVZ 

6,280,000,000 ریال